Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke activiteit, behandelovereenkomst, handeling en of geleverde diensten die voortkomt vanuit Vlindervrij Superjij, uitgevoerd door Sytske Bakker als opdrachtnemer.

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind; 

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;

Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;

Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 

Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.

Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Vlindervrij Superjij! zal de overeenkomst, handeling, activiteit en of geleverde diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Vlindervrij Superjij heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

Aansprakelijkheid

Opdrachtgever, ouders en/ of verzorgers zijn ervan bewust dat de coaching bij Vlindervrij Superjij! op eigen risico is.

Coaching is oplossings- en resultaat gericht, zonder de oplossing of resultaat te garanderen.

Opdrachtgever(s), het kind, coachee zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/ haar eigen proces.

U als ouders, opdrachtgever, dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het traject. U blijft verantwoordelijk voor wat erin en met u gebeurt als volwassene, ouder en kind na gevolge of in verband van coaching. Vlindervrij Superjij! kan niet aansprakelijk worden gesteld tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan zijde van Vlindervrij Superjij!

Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico. 

Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.

Vlindervrij Superjij! heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.

Voor lichamelijke en of psychische klachten raadt Vlindervrij Superjij om contact op te nemen met uw huisarts.

Behandelovereenkomst

Een behandelovereenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen behandelovereenkomst op schrift zijn gesteld en door ouder voor akkoord zijn ondertekend. 

In afwijking op bovenstaande kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard. 

Indien de coaching betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de ouder is niet de enige wettelijk gezaghebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens onderstaande.

Alle wettelijk gezaghebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het kind/coachee. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding. 

Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is de ouder als; Opdrachtgever verplicht om Vlindervrij Superjij! hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Vlindervrij Superjij! niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.

Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Vlindervrij Superjij! volledig vrijwaren indien Vlindervrij Superjij! ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Traject 

Mijn trajecten zijn zorg op maat. Gedurende het traject, in de afgesproken periode zal duidelijk worden, hoeveel en welke sessies er nodig zijn en zodoende op worden geanticipeerd. Trajecten zullen altijd aaneensluitend worden aangeboden en geleverd. Zonder het resultaat of oplossing te garanderen kan er eerder het gevoel van behalen “gewenste resultaat” worden bereikt door 1 van de partijen. In geval van eerder behalen gewenste “resultaat” bij tevredenheid van alle partijen: opdrachtgever, kind, ouder en coach, voordat de max aantal sessies is bereikt is het traject afgerond. (Max sessies aangegeven op www.vlindervrij-superjij.nl en behandelovereenkomst) 

Er zullen geen tegoeden worden opgebouwd. Het gehele tarief van het traject is daarin bindend en verschuldigd door opdrachtgever.

In geval het kind of opdrachtgever(s), na aanvang van een sessie, traject, de deelname tussentijds beëindigd of daaraan anderszins niet meer wil deelnemen, heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie. Tenzij bijzondere omstandigheden van het geval te rechtvaardigen is, nader te beoordelen door Vlindervrij Superjij.  

Doorlooptijd traject gaat in na tekenen van behandelovereenkomst. En zal aaneensluitend worden geleverd. 

Tijdens het traject is er mogelijkheid voor evt. ondersteuning via whatsapp of mail voor opdrachtgever en betreffende kind (afhankelijk van de leeftijd). Binnenin de mogelijkheden en grenzen van Vlindervrij Superjij! Dit zal mondeling of via app worden gecommuniceerd. 

Klachtenprocedure

Wanneer u klachten heeft over het traject en uw begeleiding, raad Vlindervrij Superjij! u aan dit zo spoedig mogelijk met Vlindervrij Superjij! te bespreken. Vlindervrij Superjij! zal haar best doen om voor alle betrokkene tot een bevredigende oplossing te komen.

Vlindervrij Superjij! is aangesloten bij Beroepsvereniging voor Kindercoaches Adiona. 

Dit betekent dat als wij als beide partijen er samen niet uit kunnen komen het klachtenloket van Adiona als onafhankelijke partij zal op treden.

*******

Stap 1: U bent ontevreden over de dienstverlening van de coach
Stap 2: U dient uw klacht mondeling dan wel schriftelijk in bij de coach. (U kunt eventueel met het Klachtenloket in overleg voor advies over het formuleren van uw klacht) 

Stap 3: U probeert samen met de coach tot een oplossing te komen. Komt u samen tot een oplossing? U kunt uw klacht loslaten.

*******

Stap 4: U bent niet tevreden met de geboden oplossing. U meldt uw klacht bij het Klachtenloket van Adiona. (klachtenloket@adiona.nl)
Stap 5: Het Klachtenloket beoordeelt of de klacht aan de formele eisen voldoet. 

Stap 6: Indien de klacht ontvankelijk is: uw klacht zal via het Klachtenloket doorgestuurd worden naar de Klachtencommissie voor verder inhoudelijke behandeling.
Stap 7: De Klachtencommissie komt met een advies na de klacht inhoudelijk te hebben behandeld: het advies zou kunnen leiden naar een oplossing tussen coach en klager.
Stap 8: Indien door bemiddeling een oplossing is bereikt tussen klager en coach, dan wordt deze oplossing schriftelijk vastgelegd in een mail van het Klachtenloket aan beide partijen, die dit vervolgens dienen te bevestigen.

Stap 9: Uw klacht is naar tevredenheid opgelost. U kunt uw klacht loslaten.

*******

Stap 10: U bent niet tevreden met de aangeboden oplossingen die eerder zijn aangeboden, ondanks advies en bemiddeling van coach, Klachtenloket en Klachtencommissie: u bent vrij om desgewenst de stap naar de rechter te maken.

Regels rond afspraken

Indien u een afspraak wilt annuleren dient dit zo spoedig mogelijk; minstens 24 uur voor de betreffende datum te gebeuren.

Bij vergeten van afspraken, niet tijdig annuleren worden de kosten van de gemaakte sessie en of gesprek in rekening gebracht. In geval een traject zal dit een vervallen sessie zijn van de max aantal sessies. 

Bij ziekte of overmacht is overleg mogelijk.

Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Tijdens het coachen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht inspreken op de voicemail.

De ouder dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de sessie is er kort gelegenheid om te zien, horen wat uw kind heeft gedaan in de sessie. Dit wordt afgestemd met uw kind. 

Soms is een kind er nog niet aan toe om meteen terug te koppelen of wil sommige onderwerpen niet met u als ouder bespreken. Om een veilige haven van vertrouwen tussen uw kind/ coachee en coach te creëren heeft de coachee medezeggenschap in wat hij/ zij wil delen. 

En geld er voor mij als coach een “geheimhoudingsplicht”. Bij sprake van onveilige situaties, gevaar voor uw kind en omgeving zal ik dit uiteraard met u delen of de nodige stappen zetten. 

Afspraken voor een sessie en/of gesprek beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Ouders dienen er voor zorg te dragen dat uw kind/ coachee tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken. 

Indien een sessie en/of gesprek niet op tijd kan beginnen omdat uw kind/ coachee en/ of ouders niet aanwezig zijn, dan betekent dit niet dat de sessie en/of gesprek voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Het alsdan volledige tarief blijft dan verschuldigd.

Evt huiswerk, opdrachten krijgt u of uw kind zelf, mondeling of via mail mee. 

In het tussen- eindevaluatie is er genoeg tijd om het verloop te bespreken en word vooraf ook met uw kind in grote lijnen besproken waar ik het over zal hebben.

Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of ander soort hulpverlening.

Privacy

Vlindervrij Superjij! kan uw situatie vertrouwelijk en geanonimiseerd bespreken met collega’s of in intervisie om de begeleiding te optimaliseren.

Tijdens het traject kan het zijn dat er korte persoonlijke aantekeningen worden gemaakt voor de voortgang en optimalisatie van het traject of sessie. Na het traject wordt dit vernietigd.

Er wordt geen persoonlijk dossier of rapportage aangelegd met uw persoons- kind gegevens en of behandelplan. 

U als ouder(s) zijn zelf verantwoordelijk voor evt. verstrekking aan derden. 

Vlindervrij Superjij! zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgever, ouders en coachee, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd: zoals behandelovereenkomst, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. 

Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving. Dat betekent dat Vlindervrij Superjij! geen gegevens over het traject mag verstrekken aan derden zonder uw toestemming. Denkende aan school van de coachee, huisarts e.d. Zonder uw toestemming deelt Vlindervrij Superjij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit op mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn site kunt U zien als een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. U kunt via mijn site geen interactie met Vlindervrij Superjij! hebben en Vlindervrij Superjij! slaat daarbij ook niets op van jou. Vlindervrij Superjij! kan er niet onderuit om gebruik te maken van cookies op mijn website, dit gebeurd zo min mogelijk.

Tijdens sessies ed maakt Vlindervrij Superjij weleens foto’s, je staat hier veelal onherkenbaar op, vaak zijn het detailfoto’s. Deze zijn bedoeld voor mijn zichtbaarheid op social media. Namen zullen niet vermeld worden. 

Tarieven

De geldende tarieven staan vermeld op de website www.vlindervrij-superjij.nl.

Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Vlindervrij Superjij! in rekening worden gebracht. 

Vlindervrij Superjij! is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd. 

Facturering & betaling: 

Vlindervrij Superjij! stuurt opdrachtgever een factuur voor de overeengekomen dienstverlening via email adres. Betaling vindt plaats vooraf. Liever betalen in termijnen? Dit is na overleg mogelijk gedurende het verloop van het traject. Vraag naar de mogelijkheden. Opdrachtgever dient factuur binnen 8 dagen na factuurdatum te betalen. 

Losse sessies, workshops worden vooraf of ter plekke afgerekend. 

Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt ouder een herinnering met het verzoek om per omgaande te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Vlindervrij Superjij! gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan ouder/Opdrachtgever in rekening te brengen.

Bij gebreke van tijdige betaling is Vlindervrij Superjij gerechtigd de coaching per direct op te schorten.